Liczebniki główne

Niektóre liczebniki główne w języku rosyjskim posiadają rodzaj, na przykład:
один (rodzaj męski) один день – jeden dzień
одна (rodzaj żeński) одна девочка – jedna dziewczynka
одно (rodzaj nijaki) одно дерево – jedno drzewo
два (rodzaj męski i nijaki) два мальчика – dwóch chłopców
две (rodzaj żeński) две женщины – dwie kobiety

Pozostałe liczebniki główne posiadają jedną formę dla wszystkich trzech rodzajów.
zero – ноль
jeden – один
dwa – два
trzy – три
cztery – четыре
pięć – пять
sześć – шесть
siedem – семь
osiem – восемь
dziewięć – девять
dziesięć – десять
jedenaście – одиннадцать
dwanaście – двенадцать
trzynaście – тринадцать
czternaście – четырнадцать
piętnaście – пятнадцать
szesnaście – шестнадцать
siedemnaście – семнадцать
osiemnaście – восемнадцать
dziewiętnaście – девятнадцать
dwadzieścia – двадцать
dwadzieścia jeden – двадцать один
trzydzieści – тридцать
czterdzieści – сорок
pięćdziesiąt – пятьдесят
sześćdziesiąt – шестьдесят
siedemdziesiąt – семьдесят
osiemdziesiąt – восемьдесят
dziewięćdziesiąt – девяносто
sto – сто
tysiąc – тысяча
milion – миллион

Reklamy